Estudi Equal Saree

Arquitectura i urbanisme feminista

Estudi d’arquitectura i urbanisme amb perspectiva feminista i un enfocament transdisciplinari. Ha liderat diferents projectes entre la recerca, la formació i el disseny arquitectònic i urbà a escala local i internacional. Ha col·laborat en plans de transformació urbana dinamitzant processos de participació ciutadana que integren totes les persones des de la diversitat.

Ha estudiat l’ús de l’espai durant la infància, elaborant una metodologia pròpia d’anàlisi i intervenció d’igualtat de gènere en els espais de joc. Forma part del grup de treball Remoblar, un procés d’aprenentatge col·laboratiu per codissenyar i sistematitzar estratègies dirigides a la transformació dels espais educatius per a la innovació pedagògica, a través de l’autoconstrucció i tècniques de reutilització.

Activitats on participa